మాకు కాల్ చేయండి +86-13805862692
మాకు ఇమెయిల్ చేయండి contact@ideamage.com
హోమ్ > మా గురించి>à°à°à°ªà±à°¨à± వివరాలà±

à°à°à°ªà±à°¨à± వివరాలà±

à°à°¡à°¿à°¯à°¾à°®à±à°à± à°à°¨à±à°¦à°¿ à°à°¤à±à °ªà°¤à±à°¤à°¿à°²à± à°ªà±à°à°¤à±à°¯à±à°à°¤ à°à°²à °¿à°à°¿à°¨ తయారà±à°¦à°¾à°°à±à°²à±à°à°µà±à°à±à°¡à±à°°à± à° «à°°à±à°¨à°¿à°à°°à±, à°à±à°à±à° లాà°à°¤à°°à±à°²à±, à°à°°à°¨à± లాà°à°¤à°°à±à°²à±, à°à°¾à°°à±à°¡à±à°¨à± à°²à±à°à±à°²à±, à°¸à±à°° లాà°à°¤à°°à±à°²à±, à°à°¾à°°à±à°¡à±à°¨à± à°¬à±à°¡à±, à°®à±à°¦à°²à±à°¨à°µà°¿

à°à°¡à°¿à°¯à°¾à°®à±à°à± à°¸à±à°¥à°¾à°ªà°¿à°à°à° ¬à°¡à°¿à°¨à°ªà±à°ªà°à°¿ à°¨à±à°à°¡à°¿, à°à°µà±à°à° ±âà°¡à±à°°à± à°à°¤à±à°ªà°¤à±à°¤à±à°²à± మఠ°à°¿à°¯à± à°à°µà±à°à±âà°¡à±à°°à± మరియ à± à°¡à±à°à±à°à± à°¸à°à°¬à°à°§à°¿à°à°à°¿à° ¨ à°à°¤à°° à°à°¤à±à°ªà°¤à±à°¤à±à°² పరిశౠధన, à°à°à°¿à°µà±à°¦à±à°§à°¿ మరియౠà°à °¤à±à°ªà°¤à±à°¤à°¿à°à°¿ à°à°à°à°¿à°¤à°®à±à°¨ à° ªà°¾à°°à°¿à°¶à±à°°à°¾à°®à°¿à° à°¸à°à°¸à±à°¥.

మా à°à°¤à±à°ªà°¤à±à°¤à±à°²à± à°à°¾à°²à°¾ వా వఠ°à± పరà±à°¯à°¾à°µà°°à°£ à°à°¨à±à°à±à°² పదఠ¾à°°à±à°¥à°¾à°²à°¤à± తయారౠà°à±à°¯à°¬à°¡à± డాయి మరియౠà°à°¨à±à°¨à°¿ à°à°¤à± పతà±à°¤à±à°²à± à°à°¨à±à°¨à°¿ à°à°¦à±à°°à°¤ à°® రియౠపరà±à°¯à°¾à°µà°°à°£ à°ªà±à°°à°®à°¾à°£à° °¾à°²à°à± à°ªà±à°°à±à°¤à°¿à°à°¾ à°à°¨à±à°à±à°£à °à°à°¾ à°à°¨à±à°¨à°¾à°¯à°¨à°¿ à°®à±à°®à± à°¨à°¿à °°à±à°§à°¾à°°à°¿à°¸à±à°¤à°¾à°®à±. మా à°à°¤à±à°ªà°¤à±à°¤à±à°²à°¨à±à°¨à± à°à°¾à° ²à°¾ à°à° à°¿à°¨à°®à±à°¨ నాణà±à°¯à°¤ à°¨à°¿à°¯à °à°¤à±à°°à°£ విధానాలà°à± à°²à±à°¨à°µà±±±± తాయి.

ఐడియామేజ్ à°¯à±à°à±à° à°«à±à°¯à°¾à°à±à°à°°à± à°ªà±à°° ాథమిà°à°à°à°¾ విà°à°¡à± à°à±à°®à±â à°²à±, బరà±à°¡à± à° «à±à°¡à°°à±âà°²à±, à°à±, à°à± °µà±à°à±âà°¡à±à°°à± à°²à±à°à°¿à°à°à± à° à°² °¾à°à± à°à°¤à°° à°à°¾à°°à±à°¡à±à°¨à± à°à°à±à° ®à±âలతౠసహా à°à°µà±à°à±âà°¡à±à° à°à°¤à±à°ªà°¤à±à°¤à±à°² à°à°¤à±à°ªà°¤à±à°¤à°¿ à°à°¿ à°à°à°à°¿à°¤à° à°à±à°¯à°¬à°¡à°¿à°à°¦à°¿ .

à°à°°à±à°®à°¾à°à°¾à°°à° à°ªà±à°°à±à°¤à°¿à°à°¾ BSCI ྠ°¸à°°à±à°à°¿à°«à°¿à°à±à°à± à°ªà±à°à°¦à°¿à°à °¦à°¿, à°¸à±à°¡à±à°à±à°¸à± à°¸à°à±à°¯à±à°¡à± మరియౠArgos, ICA, Kaufland, MGB, Tschibo మరియౠWalmart à°µà°à°à° ¿ à°à±à°²à°¯à°¿à°à°à±âà°² à°à±à°¸à° తనఠ¿à°à±à°²à± à°à±à°¡à°¾ నిరà±à°µà°¹à°¿à°à°à °¬à°¡à°¿à°à°¦à°¿.

x

x

x

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy